Get Adobe Flash player

Vizitka družbe

2 Logo FerDom1

  FerDom d.o.o.

  LJUBLJANA

  Dolenjska cesta 242

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 330 091

  - E-pošta: info@ferdom.si 

  Uradne ure:

  torek in četrtek

  od 10.00 do 12.00 ure

  Izven uradnih ur ali popoldan po predhodnem dogovoru.

 

  VELENJE

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 652 103

  - E-pošta: mk.velenje@gmail.com

 

  NOVA GORICA

  Dosegljivi:

  - mobilni: 070 396 255

  - E-pošta: gregorlozej@gmail.com

Pojasnila tržnega inšpektorata

Tržni inšpektorat RS prejema številne prijave zoper upravnike večstanovanjskih stavb, ki se nanašajo na obračunavanje stroškov obratovanja in vzdrževanja, na poročanje upravnika (npr. o izvajanju rednih vzdrževalnih del, o morebitnem izvajanju investicijskih del, o stanju plačil oziroma neplačil tretjim osebam, o porabi sredstev rezervnega sklada…) ter tudi na način zaračunavanja ogrevanja v večstanovanjskih objektih.

Na tem mestu uporabnike upravniških storitev obveščamo, da je upravljanje večstanovanjskih objektov, kot tudi način obračuna stroškov povezanih z upravljanjem, urejen v Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004) in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih. Za nadzor je pristojna Stanovanjska inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor na naslovu Vilharjeva 33, Ljubljana (elektronski naslov: gp.irsop(at)gov.si). Za pojasnila pa se uporabniki lahko obrnejo tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za stanovanja, Dunajska 48, Ljubljana (elektronski naslov: gp.mop(at)gov.si).

Stanovanjski zakon določa, da se razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom uredijo s pogodbo o opravljanju upravniških storitev, v kateri se določijo pooblastila, kot tudi obveznosti upravnika v razmerju do etažnih lastnikov. Tako je določeno, da mora upravnik vsaj enkrat letno poročati lastnikom o svojem delu. Upravnik mora vsakemu etažnemu lastniku na njegovo zahtevo, vendar ne več kot enkrat mesečno, omogočiti vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami, glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe. Nadalje določa, da mora upravnik vsakemu etažnemu lastniku mesečno izstaviti obračun stroškov, v katerem mora ločeno prikazati vsak strošek obratovanja in vzdrževanja ter upravniških storitev za celotno večstanovanjsko stavbo in delež posameznega etažnega lastnika, na katerega je obračun naslovljen, višino mesečnega vplačila v rezervni sklad in morebitna druga plačila naslovnika ter stanje rezervnega sklada za celotno večstanovanjsko stavbo. Stanovanjski zakon inšpektorjem stanovanjske inšpekcije v določenih zadevah daje pravico izdajanja ukrepov v primeru ugotovljenih kršitev. Tržnemu inšpektoratu RS Stanovanjski zakon ne daje nikakršnih pristojnosti.

Način merjenja, ugotavljanja porabniških deležev ter razdelitev in obračunavanje stroškov za toploto za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode v stanovanjskih in drugih stavbah z več stanovanji oziroma poslovnimi prostori z več odjemalci, je urejen v Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/2010), ki je bil sprejet na podlagi Energetskega zakona (EZ). Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo energetski inšpektorji, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo, Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi (elektronski naslov: gp-irser.mg(at)gov.si). Za pojasnila pa se uporabniki lahko obrnejo tudi na Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energetiko, Kotnikova 5, Ljubljana (elektronski naslov: gp.mg(at)gov.si).

Z vidika predpisov, ki jih v primeru upravljanja nadzira Tržni inšpektorat RS, mora imeti upravnik, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVpot), za storitev upravljanja, ki jo neposredno zaračunava za svoje delo, označeno ceno na ceniku, vpogled v katerega mora biti potrošniku vedno na voljo. Navedeno pa ne velja glede računov dobaviteljev, ki jih upravnik zgolj razdeljuje med etažne lastnike (slednje ureja Stanovanjski zakon).

Vir: Tržni inšpektorat