Get Adobe Flash player

Vizitka družbe

2 Logo FerDom1

  FerDom d.o.o.

  LJUBLJANA

  Dolenjska cesta 242

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 330 091

  - E-pošta: info@ferdom.si 

  Uradne ure:

  torek in četrtek

  od 10.00 do 12.00 ure

  Izven uradnih ur ali popoldan po predhodnem dogovoru.

 

  VELENJE

  Dosegljivi:

  - mobilni: 031 652 103

  - E-pošta: mk.velenje@gmail.com

 

  NOVA GORICA

  Dosegljivi:

  - mobilni: 070 396 255

  - E-pošta: gregorlozej@gmail.com

Vzdrževanje in čiščenje

Kot upravnik moramo tekoče skrbeti za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti (manjša pleskarska dela, zamenjava manjših rezervnih delov in podobno) na skupnih delih večstanovanjske stavbe. Stroški rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti bremenijo etažne lastnike. Za izvedbo del kot upravnik ne potrebujemo sklepa etažnih lastnikov, moramo pa o izvedenih delih poročati na zboru lastnikov.

Naši strokovno usposobljeni pogodbeni sodelavci vam, z rednimi preventivnimi in periodičnimi pregledi skupnih prostorov, skupnih gradbenih elementov in skupnih inštalacij, naprav in opreme zagotovijo, da bodo izvedeni potrebni tehnični pregledi v zakonskih rokih in da bo možnost potencialnih napak pravočasno odkrita in sanirana. Z rednim vzdrževanjem in čiščenjem skupnih prostorov objekta in morebitnih pripadajočih zemljišč pa poskrbijo, da se vam tržna vrednost stanovanja ne bo zmanjšala.

Kaj spada me skupne dele?

Skupni prostori v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so: stopnišča, vhodni vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča, delavnice za hišnike, hišniška stanovanja, prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov (dovozi, klančine in podobno) ter zemljišče, na katerem stavba stoji, lahko pa tudi drugo zemljišče, na katerem so izpolnjeni pogoji lastništva.

Skupni gradbeni elementi v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so temelji, nosilni zidovi in druge vrste konstrukcij, stropi, streha, fasada, dimniki, prezračevalne tuljave, svetlobni jaški, jaški dvigal in druge podobne konstrukcije.

Skupne inštalacije, naprave in oprema v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so notranja električna, vodovodna, plinovodna in toplovodna napeljava, ki je za hišnimi priključki in se nahaja v skupnih prostorih, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje, televizijske in druge sprejemne antene, strelovodi, naprave za gašenje, odkrivanje in javljanje požara, varnostna razsvetljava in vsi komunalni priključki, ki so namenjeni skupni rabi.